Denní studium

Sociální činnost - denní studium

 • Kód oboru: 75-41M/01
 • Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné
 • Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška
 • Doba studia: 4 roky
 • Měsíční školné: 1600Kč

Je určen absolventům ZŠ, kteří mají zájem o práci s handicapovanými lidmi v zařízeních sociální péče (stacionáře pro mentálně a tělesně postižené, léčebny dlouhodobě nemocných atd.) Uplatní se také jako pracovníci sociálních oborů, mohou pokračovat v dalším studiu na VŠ a VOŠ v oborech sociálních, pedagogických a zdravotních. Absolventi se uplatní i v řadě dalších zaměstnání, protože vzhledem k širokému záběru všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů (práce s PC, jazyky, technika administrativy, pedagogické, psychologické a zdravotnické znalosti a dovednosti) jsou schopni vykonávat i další činnosti, které vyžadují jak všeobecný rozhled, tak specifické dovednosti.

Náplň studia

 • všeobecně vzdělávací předměty
 • odborné předměty
  • základy pečovatelství, somatologie
  • psychologie, pedagogika, právo
  • rekondiční masérství
  • komunitní výživa
  • bazální stimulace
  • zooterapie
 • praxe v sociálních zařízeních

Předpoklady

Potřebujete průměrné studijní předpoklady a nemít nechuť k učení, poznávání stále nových věcí. Všechno ostatní jsme s Vámi ochotni řešit. A ještě jedna informace: Škola není určena pouze dívkám, i když ty u nás tvoří většinu.

Přijímací řízení

Žáci jsou přijímáni podle těchto kritérií: - jednotná přijímací zkouška - 60 % výsledku. viz. Cermat - 40 % výsledku: Prospěch z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. - podmínkou přijetí je úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ. Vždy zvlášť sledujeme studijní průměr za 1.pololetí 8. ročníku, 2.pololetí 8. ročníku a 1.pololetí 9. ročníku: do průměru 1,5 - 10 bodů; do 1,8 - 8 bodů; do 2,0 - 6 bodů; do 2,2 - 4 body; do 2,4 - 2 body; horší než 2,4 - 1 bod. A dále doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat praxi ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zájmu o obor - automaticky, za evidenci přihlášky 2 body a účast v soutěžích - až 5 bodů.

V průběhu studia umožňujeme přestup studentů z jiných škol a typů studia.

Praxe

Praxe je povinná a probíhá od 3. ročníku na pracovištích v brněnských zařízeních sociální péče, jako jsou stacionáře a MŠ pro tělesně a mentálně postižené, ústavy sociální péče, léčebny dlouhodobě nemocných apod.

Ubytování a stravování

Pro mimobrněnské studenty je možnost ubytování v Domově mládeže v Brně - Komárově, který zajišťuje i stravování.


Sociální činnost - denní studium

zkrácená forma studia

 • Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška z odborných předmětů
 • Doba studia: 2 roky
 • Měsíční školné: 1600Kč

Studium je určeno pro uchazeče, kteří již splnili maturitní zkoušku na střední škole a chtějí si doplnit odborné vzdělání.

Náplň studia

 • odborné předměty (viz výše)
 • praxe v sociálních zařízeních

Ostatní specifikace zkrácené formy studia jsou shodné s úplnou formou studia.

Profil absolventa

Absolventi oboru Sociální činnost nachází své uplatnění jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních, v terénních službách, při poskytování sociální pomoci, osobní asistence nebo přímé péče o děti či dospělé.

V oblasti profilujícího odborného vzdělání se absolvent oboru Sociální činnost vyznačuje zejména tím, že:

 • Poskytuje přímou pomoc klientům mobilním i imobilním při zajišťování základních potřeb a kontaktu s okolím.
 • Umožňuje pomoc klientům v chodu domácnosti.
 • Pomáhá rodinám v péči o postižené dítě nebo dospělou osobu a vhodně s klienty komunikuje.
 • Všímá si změn u klienta a zavčas je konzultuje s nadřízeným.
 • Vytváří bezpečné prostředí pro klienty a jedná vždy v jejich zájmu.
 • Provádí základní nepedagogickou výchovnou činnost a podporuje soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času.
 • Podílí se na zajišťování sociálních služeb – pod odborným vedením se podílí na sociálních depistážích a sociální prevenci.
 • Je schopen týmové práce.
 • Ovládá základní administrativní postupy a související s poskytováním sociálních služeb.

V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent oboru Sociální činnost vyznačuje zejména tím, že:

 • Efektivně se učí a stanovuje si potřeby a cíle dalšího vzdělávání s přihlédnutím k soudobému trendu celoživotního vzdělávání.
 • Řeší samostatně běžné pracovní i mimopracovní úkony.
 • Vyjadřuje se správně v písemné i ústní formě, dosahuje způsobilosti pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí.
 • Používá odbornou terminologii.
 • Uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, vystupuje proti xenofobii, rasové nesnášenlivosti.
 • Optimálně využívá svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry.
 • Aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
 • Pracuje s PC a jeho základním a aplikačním vybavením, využívá prostředky ICT.

Nástroje pro stránku