1. kolo Přijímacího řízení - 1. ročník denního studia oboru Sociální činnost

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 na základě ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 353/2016 Sb. se bude konat formou jednotné přijímací zkoušky - 60 % výsledku.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se konají pro čtyřleté maturitní obory vzdělání 12. a 16. dubna 2018, (náhradní terminy 10. a 11. května 2018) formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Každý uchazeč koná JPZ ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (nutno doložit k přihlášce) rozhodne ředitelka školy o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ podle vyjádření škol. poradenského pracoviště.

Uchazeči o vzdělávání budou dále přijímáni do 1. ročníku denního studia na základě těchto kritérií - 40 % výsledku:

 • Prospěchu z předposledního ročníku ZŠ a a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Vždy zvlášť sledujeme studijní průměr za 1.pololetí 8. ročníku, 2.pololetí 8. ročníku a 1.pololetí 9. ročníku: do průměru 1,5 - 10 bodů; do 1,8 - 8 bodů; do 2,0 - 6 bodů; do 2,2 - 4 body; do 2,4 - 2 body; horší než 2,4 - 1 bod.
 • Zájmu o obor - automaticky, za podání přihlášky 2 body
 • Účast soutěže - školní kolo 1 bod, městské a oblastní kolo 2 body, krajské kolo 3 body, celostátní kolo 4 body.

Uchazeči musí doložit všechny potřebné doklady, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy z olympiád, …).

Přijímáme žáky i v rámci přestupu do vyšších ročníků.

K přihlášce je třeba doložit lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat praxi ve zdravotnických a sociálních zařízeních. U denního studia si nezapomeňte vyzvednout zápisové lístky.

Sociální činnost (75-41M/01) - denní studium

 • Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20
 • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018
 • První kolo přijímacího řízení: 12. 4. 2018 ; 16. 4. 2018

1. kolo Přijímacího řízení - 1.ročník dálkového studia oboru Sociální činnost

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 se bude konat formou jednotné přijímací zkoušky - 60 % výsledku. Uchazeči o vzdělávání budou dále přijímáni do 1. ročníku dálkového studia na základě těchto kritérií - 40 % výsledku:

 • Zájem o obor- automaticky, za podání přihlášky 2 body
 • Podmínkou přijetí je úspěšné dokončení základního vzdělání (9. třída ZŠ), 10 bodů.

V případě volné kapacity, přijímáme žáky i v rámci přestupu do vyšších ročníků. Podmínkou přijetí je doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat praxi ve zdravotnických a sociálních zařízeních. U dálkového a večerního studia se nevyzvedávají zápisové lístky.

Sociální činnost (75-41M/01) - dálkové studium

 • Pětiletý obor zakončený maturitní zkouškou
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20
 • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018
 • První kolo přijímacího řízení: 12. 4. 2018 ; 16. 4. 2018
 • Příloha přihlášky ke studiu oboru Sociální činnost - dokument pdf (0,2 MB)
 • Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ošetřovatel (53-41-H/01) - večerní studium

 • Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • Přijetí bez přijímacích zkoušek
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10
 • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018

Sociální činnost (75-41M/01) - zkrácené denní studium

 • Dvouletá denní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitu a potřebují si doplnit vzdělání v oboru
 • přijetí bez přijímací zkoušky
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10
 • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018

Sociální činnost (75-41M/01) - zkrácené dálkové studium

 • Tříletá dálková forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitu a potřebují si doplnit vzdělání v oboru
 • přijetí bez přijímací zkoušky
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10
 • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018

Nástroje pro stránku