Zpět

Projekt ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zavedením nových výukových metod a programů ke zvyšování kvalifikace studentů VESNY

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zvýšit budoucí uplatnění studentů střední školy sociálních a zdravotnických služeb vesna prostřednictvím zavedením nových výukových předmětů a výukových metod do školského vzdělávacího programu. Výukové programy naváží na již existující teoretické předměty vyučované ve čtyřletém oboru sociální činnost. jedná se o teoretický i praktický vzdělávací předmět zooterapie, komunitní výživa a stimulující péče, po jejichž absolvování si studenti rozšíří svou odbornost a uplatnění ve sféře sociálních služeb, ale zároveň získají šanci hledat práci i v oblasti trávení volného času dětí a mládeže, rekreace a spolupracovat s chovatelskými zařízeními. Nově zavedené programy budou využívat nových vzdělávacích metod kloubících praktické i teoretické znalosti a dovednosti s možností realizace pilotních stáží ve zdravotnických a sociálních zařízeních, která budou nabyté znalosti a dovednosti studentů ověřovat v praxi.

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 7.1
Název prioritní osy Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory 7.1.1
Název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy 03
Název výzvy Jihomoravský kraj - Výzva č.3 pro GP - oblast podpory 1.1
Typ projektu grantový
Kód prioritního tématu 72
Název prioritního tématu navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Typ území Město

Projekt

Název projektu Zavedením nových výukových metod a programů ke zvyšování kvalifikace studentů VESNY
Zkrácený název projektu Stimulace a výživa
Název projektu anglicky Implementation of new Methods of Education and Curriculas as a Way of Increasement of Qualication of vesna Students
Předpokládané datum zahájení projektu 7.3.2011
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících 18
Typ účetní jednotky Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání
Účetní osnova 504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)

Nástroje pro stránku