Večerní studium

Ošetřovatel - večerní studium

 • Kód oboru: 53-41-H/01
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné
 • Způsob ukončení a certifikace: odborná závěrečná zkouška, výuční list
 • Délka studia: 3 roky

Tento obor je určen pro absolventy základní školy, které připravuje pro činnost nižších zdravotnických pracovníků. Může sloužit i jako příprava ke studiu na čtyřletém maturitním oboru s příbuzným zaměřením, popř. jako rekvalifikace pro absolventa jiných oborů, kteří chtějí pracovat ve zdravotnictví.

V rámci studia bude studentům umožněno absolvovat za zvýhodněnou cenu kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.

Náplň studia

 • všeobecně vzdělávací předměty
 • odborné předměty
  • somatologie, ošetřovatelská péče
  • zdravotnická psychologie
  • základy epidemiologie a hygieny
  • klinická propedeutika
  • zooterapie
  • odborný výcvik

Výuka probíhá 3x týdně v odpoledních a podvečerních hodinách; u druhého a třetího ročníku jsou dva dny teorie, jeden den praxe ve zdravotnických zařízeních.

Možnost uznání částečného vzdělání uchazečů v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §70.

K přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat praxi ve zdravotnických zařízeních.

Školné

Měsíční školné činí 1300,-Kč.

Profil absolventa

Absolvent oboru Ošetřovatel nachází své uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

V oblasti profilujícího odborného vzdělání se absolvent oboru Ošetřovatel vyznačuje zejména tím, že:

 • Poskytuje komplexní aktivní ošetřovatelskou EBP péči zaměřenou na prevenci onemocnění a podporu sebepéče a soběstačnosti v denních činnostech v rámci své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZČR klientům různých věkových skupin, komunit, etnik a kultur tak, aby pro ně tato péče byla kulturně shodná a akceptovatelná.
 • Při poskytování ošetřovatelské péče určuje priority péče a zaměřuje ji na saturaci všech biologických, psychologických, sociálních a spirituálních potřeb klienta s přihlédnutím na teorii holismu.
 • Ve své péči využívá novinek a nových trendů v ošetřovatelství včetně implementace moderních ošetřovatelských konceptů.
 • Je plnohodnotným členem multidisciplinárního zdravotnického týmu a při poskytování péče o klienta spolupracuje s ostatními členy ošetřovatelského i zdravotnického týmu v duchu týmové práce při základní ošetřovatelské péči i při vysoce specializovaných výkonech v rámci ošetřovatelského i diagnosticko léčebného procesu u klienta.

V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent oboru Ošetřovatel vyznačuje tím že:

 • Efektivně se učí a stanovuje si potřeby a cíle dalšího vzdělávání s přihlédnutí k soudobému trendu celoživotního vzdělávání.
 • Řeší samostatně běžné pracovní i mimopracovní úkony.
 • Vyjadřuje se správně v písemné i ústní formě, dosahuje způsobilosti pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí.
 • Používá odbornou terminologii.
 • Uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, vystupuje proti xenofobii, rasové nesnášenlivosti.
 • Optimálně využívá svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry.
 • Aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
 • Pracuje s PC a jeho základním a aplikačním vybavením, využívá prostředky ICT.

Nástroje pro stránku